Tuesday, 13 September 2011

Kegiatan kokurikulum merupakan aktiviti wajib bagi semua pelajar. Bincangkan kepentingan kegiatan kokurikulum kepada pelajar. (PMR)


Kerajaan sentiasa mengemaskinikan sistem pendidikan negara ini untuk melahirkan golongan
pelajar yang pintar dan berketerampilan. Sesungguhnya, sekolah juga berfungsi untuk membentuk pelajar yang berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat serta negara. Untuk mencapai matlamat ini, kerajaan telah merancang kegiatan kokurikulum sebagai pelengkap bagi kurikulum yang sedia ada. Kegiatan kokurikulum ialah kegiatan yang dilakukan oleh pelajar di luar bilik darjah selepas waktu
persekolahan. Kegiatan kokurikulum dibahagikan kepada tiga kumpulan aktiviti iaitu aktiviti persatuan,
pasukan beruniform dan sukan. Pelajar-pelajar sekolah diwajibkan menyertai satu atau lebih daripada satu kegiatan-kegiatan tersebut.
Sebenarnya, kegiatan kokurikulum ini amat penting untuk melahirkan insan kamil seperti yang
dituntut dalam Wawasan 2020. Matlamat utama Falsafah Pendidikan Negara adalah untuk melahirkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selaras dengan keperluan negara,
sekolah bukan sahaja perlu melahirkan pelajar yang intelek malah pada masa yang sama sekolah perlu membekalkan pelajar yang sihat, produktif dan berperibadi mulia. Untuk mencapai matlamat ini,
Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewajibkan kegiatan kokurikulum bagi semua pelajar.
Kegiatan kokurikulum juga membantu pihak sekolah mempermudah dan mempercepat proses
penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar. Nilai-nilai masyarakat seperti kerjasama, bertolak ansur,
bertimbang rasa, saling menyayangi, hormat-menghormati dan adil dapat disemai dalam jiwa pelajar melalui kerja berpasukan yang merintis peluang ke arah permuafakatan dan seterusnya perpaduan masyarakat. Justeru, pihak sekolah harus memastikan setiap pelajar di sekolah melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kokurikulum.
Di samping itu, nilai kepemimpinan dapat dipupuk apabila pelajar bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum. Kegiatan kokurikulum yang lebih berbentuk kerja berpasukan memberikan peluang kepada pelajar-pelajar untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti secara berkumpulan. Pelajar-pelajar membuat keputusan sebulat suara sesama sendiri untuk merancang dan mengendalikan kegiatan-kegiatan persatuan dan badan beruniform mengikut kebolehan serta kemahiran mereka. Jadi, jelas terbukti bahawa kegiatan kokurikulum dapat mengasah nilai kepemimpinan dalam diri pelajar kerana pelajar hari ini ialah bakal pemimpin negara hari esok.
Tambahan pula, kegiatan kokurikulum yang memadatkan kehidupan harian pelajar membolehkan pelajar menghabiskan masa lapang mereka dengan kegiatan yang berfaedah. Pembabitan pelajar dalam kegiatan seumpama ini membantu mereka menghindari gejala sosial yang memalu dan merugikan masyarakat serta negara. Kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah banyak memberikan penekanan kepada pembinaan sahsiah dan peribadi mulia dalam kalangan pelajar.
Penglibatan pelajar dalam pelbagai kegiatan persatuan dan sukan dapat membentuk minda yang cerdas dan fizikal yang cergas. Kegiatan kokurikulum seperti sukan dan permainan yang merupakan satu bentuk latihan fizikal mampu melahirkan pelajar yang sihat, kuat, aktif, agresif serta bebas daripada
ancaman penyakit. Kesihatan diri merupakan asas penting untuk mencapai kesejahteraan hidup,
pembangunan diri dan agen terpenting dalam proses pembangunan negara.
Sebagai kesimpulan, kegiatan kokurikulum memainkan peranan penting dalam usaha
menyempurnakan matlamat wawasan pendidikan negara ini serta pembangunan diri para pelajar.
Kepentingan kokurikulum tidak boleh dipertikaikan lagi oleh mana-mana pihak memandangkan sumbangan kegiatan kokurikulum yang tidak ternilai kepada pelajar, bangsa dan negara. Tidak keterlaluan jika dikatakan kegiatan kokurikulum menjadi asas kepada pembangunan industri sukan di negara ini.

No comments:

Post a Comment